COMUNICACIÓN IMPORTANTE

Suspensión de prazos administrativos

Infórmase que o Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crisis ocasionada polo COVID-19,dispón o seguinte en relación á suspensión de prazos administrativos :

 • Disposición adicional terceira: Suspensión de prazos administrativos
  1. Se suspenden términos e se interrompen os prazos para a tramitación dos procedementos das entidades do sector público. O cómputo dos prazos se reanudará no intre no que perda vixencia o presente real decreto ou, no seu caso, as prórrogas do mesmo.
  2. A suspensión de termos e a interrupción de prazos aplicarase a todo o sector público definido na Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.
 • Disposición adicional cuarta: Suspensión de prazos de prescrición e caducidade
  • Os prazos de prescrición e caducidade de cales queira accións e dereitos quedarán suspendidos durante o prazo de vixencia do estado de alarma e, no seu caso, das prórrogas que se adoptaren.

Suspensión de plazos administrativos

Se informa que el Real Decreto 463/2020,de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el COVID-19, dispone lo siguiente en relación a la suspensión de plazos administrativos:

 • Disposición adicional tercera: Suspensión de plazos administrativos
  1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.
  2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas."
 • Disposición adicional cuarta Suspensión de plazos de prescripción y caducidad
  • Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren.

Recyges

Servicios de recaudación y gestión tributaria para la Administración Pública.